แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
697
เดือนที่แล้ว
1,801
ปีนี้
5,740
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
138,799
ไอพี ของคุณ
3.237.20.246-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานฯ 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง แจ้งสถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิฯ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์กา 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ  
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มฯ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ปี ๒๕๖๔
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน Safety Zone อบต.ดอยเต่า และ ศพด.
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พื้นที่ตำบลดอยเต่า

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทก หมู่ 5  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทก ม.5 สายทางซอยบ้าน นางวันเพ็ญ นันต๊ะสาร  
-:- โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 3 ซอยบ้านนายสุวรรณ ปาสอน 
-:- โครงการปรับปรุงวงเวียนหอนาฬิกาบ้านดอยเต่า หมู่ 3 บริเวณสามแยกสถานีตำรวจภูธรแม่กา 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งคอกช้าง หมู่ 9 สายทางซอยพ่อหม่อนเจ้าพ่อเฒ่าหนาน  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถิ่นสำราญ ม.1 สายทางบ้านนายวงศ์ มะโล่ ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ดำรงจ 
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้น 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมพลี 
-:- โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทก หมู่ 5  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทก ม.5 ซอยบ้าน นางวันเพ็ญ นันต๊ะสาร  
-:- โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 3 ซอยบ้านนายสุวรรณ ปาสอน 
-:- โครงการปรับปรุงวงเวียนหอนาฬิกาบ้านดอยเต่า หมู่ 3 บริเวณสามแยกสถานีตำรวจภูธรแม่กา 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านถิ่นสำราญ ม.1 สายทางบ้านนายวงศ์ มะโล่ ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ดำรงจินตธรรม 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งคอกช้าง ม.9 สายทางซอยพ่อหม่อนเจ้าพ่อเฒ่าหนาน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารที่ทำการ อบต.ดอยเต่า 


อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ
วัดหลวงดอยเต่า
อนุสาวรีย์พระเจ้าตาก
ผ้าซิ่น
ตุ๊กตาหัวหลวง
ลำไย


   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   สำรวจความพึงพอใจ   ระบบไฟฟ้า   ร้องเรียน ร้องทุกข์   ตรวจเช็คอีเมล์   คู่มือประชาชน   สถิติอุบัติเหตุ      กรมส่งเสริม   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ปปช   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมจัดหางาน   สำนักประกันสังคม   กรมบัญชีกลาง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   กรมสรรพากร   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ศพด.บ้านไร่   ศพด.บ้านถิ่นสำราญ   ศพด.บ้านดอยเต่า   ศพด.ฉีมพลี