แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,943
เดือนที่แล้ว
1,842
ปีนี้
12,555
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
145,614
ไอพี ของคุณ
18.204.48.69-:- ประชาสัมพันธ์การสำรวจรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติด้านพืช  
-:- ✅ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า #เบี้ยผู้สูงอายุ , ผู้พิการ 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานฯ 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  
-:- แนวทางการต่อต้านปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดย อบต.ดอยเต่า 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง แจ้งสถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิฯ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์กา 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ  
มอบผ้าห่ม และแมสให้กับประชาชน
การประชาคมตำบลดอยเต่า เพื่อการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ปี ๒๕๖๔
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
-:- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 
-:- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิว over lay ด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านสันป่าดำ ม.6 
-:- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกบ้านไร่ หมู่ 2 สายทางซอย 2/3 
-:- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกบ้านไร่ หมู่ 2 สายทางซอย 4/4 
-:- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกบ้านไร่ หมู่ 2 สายทางซอย 2/4 
-:- โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทก หมู่ 5  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทก ม.5 สายทางซอยบ้าน นางวันเพ็ญ นันต๊ะสาร  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กิ่งตอนพันธุ์ลำไย) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ (กู้ชีพกู้ภัย) หมายเลขทะเบียน 40-0317 เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้น 
-:- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิว over lay ด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านสันป่าดำ ม.6 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมพลี 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกบ้านไร่ หมู่ 2 สายทางซอย 2/3 
-:- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกบ้านไร่ หมู่ 2 สายทางซอย 4/4 
ประกาศราคากลาง


อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ
วัดหลวงดอยเต่า
อนุสาวรีย์พระเจ้าตาก
ผ้าซิ่น
ตุ๊กตาหัวหลวง
ลำไย


   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   สำรวจความพึงพอใจ   ระบบไฟฟ้า   ร้องเรียน ร้องทุกข์   ตรวจเช็คอีเมล์   คู่มือประชาชน   สถิติอุบัติเหตุ      กรมส่งเสริม   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ปปช   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมจัดหางาน   สำนักประกันสังคม   กรมบัญชีกลาง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   กรมสรรพากร   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ศพด.บ้านไร่   ศพด.บ้านถิ่นสำราญ   ศพด.บ้านดอยเต่า   ศพด.ฉีมพลี