แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
184
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,129
เดือนที่แล้ว
1,938
ปีนี้
6,200
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
204,633
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157-:- ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า พ.ศ.2566 
-:- ประกาศอำเภอดอยเต่า เรื่อง การจุดไฟเผาป่าในพื้นที่อำเภอดอยเต่า 
-:- การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ 
-:- ประชาสัมพันธ์ : การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย  
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานฯ 
-:- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส  
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง แจ้งสถานที่่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินและสิ่งปลูกสร้างการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน พ.ศ.๒๕ 
-:- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ อปท. 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
งานให้บริการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การจัดการไฟป่าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ ทางออกที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิต
โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยฯ 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสร 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสร 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ 2 (e-bidding) 
-:- จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-:- จัดซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) 
-:- จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 2,7,9 (รอบ2) 
-:- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจ Covid-19) 
-:- จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมป้องกันแนวตลิ่งพื้นที่การเกษตรถูกกัดเซาะ (นาทุ่งหลวง)  
ประกาศราคากลาง


อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ
วัดหลวงดอยเต่า
อนุสาวรีย์พระเจ้าตาก
ผ้าซิ่น
ตุ๊กตาหัวหลวง
ลำไย


   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   สำรวจความพึงพอใจ   ระบบไฟฟ้า   ร้องเรียน ร้องทุกข์   ตรวจเช็คอีเมล์   คู่มือประชาชน   สถิติอุบัติเหตุ      กรมส่งเสริม   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ปปช   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมจัดหางาน   สำนักประกันสังคม   กรมบัญชีกลาง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   กรมสรรพากร   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ศพด.บ้านไร่   ศพด.บ้านถิ่นสำราญ   ศพด.บ้านดอยเต่า   ศพด.ฉีมพลี