แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
563
เดือนที่แล้ว
1,861
ปีนี้
7,467
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
140,526
ไอพี ของคุณ
3.235.191.87-:- ✅ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า #เบี้ยผู้สูงอายุ , ผู้พิการ 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานฯ 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง แจ้งสถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิฯ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์กา 
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ  
-:- ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มฯ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น 
การประชาคมตำบลดอยเต่า เพื่อการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ปี ๒๕๖๔
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน Safety Zone อบต.ดอยเต่า และ ศพด.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทก หมู่ 5  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทก ม.5 สายทางซอยบ้าน นางวันเพ็ญ นันต๊ะสาร  
-:- โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 3 ซอยบ้านนายสุวรรณ ปาสอน 
-:- โครงการปรับปรุงวงเวียนหอนาฬิกาบ้านดอยเต่า หมู่ 3 บริเวณสามแยกสถานีตำรวจภูธรแม่กา 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งคอกช้าง หมู่ 9 สายทางซอยพ่อหม่อนเจ้าพ่อเฒ่าหนาน  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถิ่นสำราญ ม.1 สายทางบ้านนายวงศ์ มะโล่ ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ดำรงจ 
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ (กู้ชีพกู้ภัย) หมายเลขทะเบียน 40-0317 เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้น 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมพลี 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 
-:- โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทก หมู่ 5  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทก ม.5 ซอยบ้าน นางวันเพ็ญ นันต๊ะสาร  
-:- โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 3 ซอยบ้านนายสุวรรณ ปาสอน 
-:- โครงการปรับปรุงวงเวียนหอนาฬิกาบ้านดอยเต่า หมู่ 3 บริเวณสามแยกสถานีตำรวจภูธรแม่กา 
ประกาศราคากลาง


อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ
วัดหลวงดอยเต่า
อนุสาวรีย์พระเจ้าตาก
ผ้าซิ่น
ตุ๊กตาหัวหลวง
ลำไย


   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   สำรวจความพึงพอใจ   ระบบไฟฟ้า   ร้องเรียน ร้องทุกข์   ตรวจเช็คอีเมล์   คู่มือประชาชน   สถิติอุบัติเหตุ      กรมส่งเสริม   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ปปช   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมจัดหางาน   สำนักประกันสังคม   กรมบัญชีกลาง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   กรมสรรพากร   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ศพด.บ้านไร่   ศพด.บ้านถิ่นสำราญ   ศพด.บ้านดอยเต่า   ศพด.ฉีมพลี