ส่วนสำนักปลัด


 นายเจริญ  ชุมดำ

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า


นายประจวบ อินทรัตน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

นางณัฐธิดา ยาสมุทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางนิภาพร ใจเป็ง

นักพัฒนาชุมขน


นายปริญญา เดชสุภา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 


นางรัตนา อินหา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาววารุณี สุทธิ์พิษฐาน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายอัครัช เมืองดี

นักการภารโรง

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน