ยุทธศาสตร์การพัฒนา

             ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

             ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

             ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

             ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดระเบียบสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น”


พันธกิจ (Mission)

              1.พัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง

              2.พัฒนาโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและความมั่นคงของท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

              3.พัฒนาขีดความสามารถขอบุคลากรบนพื้นฐานหลักธรรม

             4.พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้            

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน