แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
4,613
เดือนที่แล้ว
5,079
ปีนี้
42,425
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
240,858
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86


นโยบายการบริหารงาน

 

บทนำ

 

กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตตำบลดอยเต่า ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม อนุรักษ์ ก๋องโน ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เพื่อบริหารงานในพื้นที่ตำบลดอยเต่า ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชน ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

เจตนารมณ์ในการทำงาน

 

พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายอนุรักษ์ ก๋องโน ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่าและคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

 

ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทนในการทำงาน

ต้องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

ต้องบริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน

ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก

ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว

 

วิสัยทัศน์

 

"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดระเบียบสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม พร้อมดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น"

 

ภารกิจในการทำงาน

 

4.1 พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน

4.2 พัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

4.3 พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ทัดเทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็น

4.4 พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพและบริการผู้เจ็บป่วย

4.5 พัฒนาทางด้านสังคม ให้เกิดความสงบ ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้เ็ป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหายาเสพติด

4.6 พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน

 

แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน

 

5.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

5.1.1 ระบบน้ำประปา : จัดการอบรมคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ

5.1.2 ระบบถนนและการเดินทาง : ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ป้ายบอกเส้นทางและสถานที่สำคัญต่าง ๆ

5.1.3 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง : ปรับปรุงบริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและความปลอดภัยของระบบสายส่งไฟฟ้าในเขตตำบลดอยเต่า

5.2 การพัฒนาทางด้านการศึกษา

5.2.1 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำลดอยเต่า

5.2.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษานอกเวลาเรียน

5.2.3 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับวัยของประชาชน

5.2.4 จัดการศึกษาและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และกีฬา

5.3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน

5.3.1 ตระหนักถึงปัญหาในภัยธรรมชาติต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อปท.

5.3.2 ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในทุกชุมชน ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น

5.3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในตำบลดอยเต่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

5.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.4.1 พัฒนาและปรับปรุง ในเรื่องการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.4.2 จัดสวัสดิการรถรับ-ส่ง บริการผู้ป่วยภายในเขตตำบลดอยเต่าฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

5.4.3 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมการคัดแยกขยะ

5.4.4 ปรับปรุงให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

5.5 การพัฒนาทางด้านสังคม

5.5.1 เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : จัดบริการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง และการติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่จุดสำคัญให้ครบถ้วนตามความจำเป็น

5.5.2 พัฒนาการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างความเข็มแข็งและสามัคคีในทุกชุมชนของตำบลดอยเต่า

5.6 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 

พัฒนาเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนโดยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชนตำบลดอยเต่า - ส่งเสริมโครงการด้านการเกษตรซึ่่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนตำบลดอยเต่า เพื่อให้พัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อการผลิตสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะ "ลำไย" และ ผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่

5.7 การพัฒนางาน

5.7.1 ปรับปรุงระบบการให้บริการ - พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์มากขึ้น อยู่เสมอ

5.7.2 ปรับปรุงระบบการจัดทำงบประมาณ : โดยการจัดสรรสัดส่วนงบประมาณให้ชัดเจนในส่วนที่เสนอโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า และที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง

5.7.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน : เสริมสร้างความสามัคคี ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาในด้านการวางแผนและพัฒนางาน

5.7.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน - ให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและภาคประชาชน - ปรับปรุง พัฒนาช่องทางในการพบปะ ประชาชนโดยตรง เช่น "การประชาคมหมู่บ้าน"

 

สรุป

 

จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายอนุรักษ์  ก๋องโน มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า สิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่า ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน