แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
188
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,129
เดือนที่แล้ว
1,938
ปีนี้
6,200
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
204,633
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัมนาเศรษฐกิจ และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดระเบียบสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น”

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างพอเพียง และทั่วถึง

2. พัฒนาโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และความมั่นคงของท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ

3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

4. พัฒนาศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้