แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
4,613
เดือนที่แล้ว
5,079
ปีนี้
42,425
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
240,858
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86


ลำดับรายการวันที่
1กฏหมายจัดตั้ง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕ว ๑๖๓๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒15 มิ.ย. 2565
2พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.256216 มี.ค. 2564
3พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.256216 มี.ค. 2564
4พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.256116 มี.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.256116 มี.ค. 2564
6ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุ พ.ศ.255216 มี.ค. 2564
7พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน8 มิ.ย. 2563
8พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562
9พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
10พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249617 ส.ค. 2562
11พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
12พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562

1