แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
183
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,129
เดือนที่แล้ว
1,938
ปีนี้
6,200
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
204,633
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


ลำดับรายการวันที่
1พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.256216 มี.ค. 2564
2พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.256216 มี.ค. 2564
3พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.256116 มี.ค. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.256116 มี.ค. 2564
5ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุ พ.ศ.255216 มี.ค. 2564
6พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน8 มิ.ย. 2563
7พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562
8พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
9พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249617 ส.ค. 2562
10พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
11พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562

1