แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
188
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,129
เดือนที่แล้ว
1,938
ปีนี้
6,200
ปีที่แล้ว
39,296
ทั้งหมด
204,633
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


1
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

วันที่ 21 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ได้ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ดอยเต่า ข้าราชการ พนักงานจ้างฯ เข้าร่วมการอบรมในวันนี้ อบต.ดอยเต่า ขอขอบคุณวิทยากรโครงการ ท่าน ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ที่ให้ความรู้ และประสบการณ์แก่บุคลากรในองค์กร โดยมอบแนวทางในการทำงาน/ปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนการพัฒนาตนเองให้ดี และมีประโยชน์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ต่อไป ครับ

21 มีนาคม 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

วันที่ 16 มีนาคม 2566 อบต.ดอยเต่า ได้ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ศูนย์เกษตรผสมผสาน โคก หนอง นา วิทยา หมู่ 1 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการสร้างพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นโดยเริ่มจากศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ และจะได้ดำเนินการขยายขอบเขตการพื้นที่ปกปักทรัพยากรในทุกๆหมู่บ้าน ของตำบลดอยเต่า ต่อไป ครับ

16 มีนาคม 2566

งานให้บริการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ อบต.ดอยเต่า ลงพื้นที่ให้บริการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

28 กุมภาพันธ์ 2566

การจัดการไฟป่าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ ทางออกที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิต,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

 

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อบต.ดอยเต่า นำโดย นายอรุณ รอดสัมฤทธิ์ รองนายก อบต.ดอยเต่า 

ได้เข้าร่วมการประชุมสภาพลเมืองภาคเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

“การจัดการไฟป่าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ ทางออกที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิต”     

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

22 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

 

ภาพกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)

โดย อบต.ดอยเต่า ได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟป่า หมู่ที่ 4 บ้านฉิมพลี บริเวณดอยเรด้าร์ 

 

 

22 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อบต.ดอยเต่า ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 10 การขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า ในการให้ความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,การจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยการทำปุ๋ยหมัก ตลอดจนเทคนิคการผสมแม่ปุ๋ยเพื่อการลดต้นทุนการผลิต โดยกลุ่มเป้าหมายที่ อบต.ดอยเต่า ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในครั้งนี้ คือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลดอยเต่า ทั้งนี้ อบต.ดอยเต่า จะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่องานส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกๆหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง ต่อไป

21 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 โดยคณะวิทยากรจากศูนย์ กศน.อำเภอดอยเต่า และวิทยากรชุมชนคุณชลธิชา ปู่ถา กิจกรรมการทำปลาส้มไร้ก้าง กิจกรรมการทำแซนวิช และเทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปเป็นอาชีพเสริม ต่อไป

13 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมการพ่นฝอยละอองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดอยเต่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

กิจกรรมการพ่นฝอยละอองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดอยเต่า เพื่อการลดปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

06 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมบูรณาการจัดทำแนวกันไฟรอบวัดพญาเต่าคำศิลาปทุม พื้นที่ตำบลดอยเต่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยเต่า ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านฉิมพลี เพื่อบูรณาการจัดทำแนวกันไฟบริเวณโดยรอบของวัดพญาเต่าคำศิลาปทุม ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

03 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

วันที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ได้ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ โดยได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชน,สมาชิกสภา อบต.ดอยเต่า ,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบลดอยเต่า เพื่อการบริหารจัดการขยะในทุกๆหมู่บ้าน (ตำบลดอยเต่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป ครับ

24 มกราคม 2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ 

17 มกราคม 2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า 

05 มกราคม 2566

โครงการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ของ อบต.ดอยเต่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ได้ดำเนินโครงการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เพิ่มเติม) โดยมีผู้นำชุมชน/ตัวแทนประชาชนในทุกหมู่บ้านเข้าร่วมเพื่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในทุกๆโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตำบลดอยเต่า ต่อไป ครับ

27 ธันวาคม 2565

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลดอยเต่า นำโดยท่านนายกฯ อนุรักษ์ ก๋องโน นายกอบต.ดอยเต่า ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ระดับดีเด่น
โดยท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัลแก่เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบระดับประเทศที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ ระดับดีเยี่ยม จำนวน 15 เครือข่าย ,ระดับดีเด่น จำนวน 7 เครือข่าย และ ระดับดี จำนวน 1 เครือข่าย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ท
 
อบต.ดอยเต่า ขอขอบคุณผู้นำท้องที่ - ท้องถิ่น ,สภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคีองค์กรทุกองค์กร ที่ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนการดำเนินการเครือข่ายพื้นที่สีขาวตำบลดอยเต่า จนได้รับรางวัลในครั้งนี้ สร้างชื่อเสียงให้แก่ตำบลดอยเต่า และเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ทุกกลุ่มองค์กร และประชาชนตำบลดอยเต่า
15 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า มอบเตียงผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า,doitao.go.th

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ได้มอบเตียงผู้ป่วยให้แก่ รพ.สต.ทั้ง 3 แห่ง ในเขตตำบลดอยเต่า จำนวน 12 เตียง เพื่อจะนำไปมอบต่อให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ อบต.ดอยเต่า ขอขอบคุณ คุณณรงค์ วัธนเวคิน ผู้มีจิตเจตนาบริจาคเตียงทั้ง 12 เตียง
และดร.ณัฏฐวัฒน์ วงศ์ศิริคุณากร และอ.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร ที่เป็นผู้ประสานงานการบริจาคในครั้งนี้ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคค่าขนส่งเตียงด้วยครับ

14 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 24  (354 รายการ)