แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
148
เดือนที่แล้ว
1,600
ปีนี้
3,390
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
136,449
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.สภาพทั่วไป

 ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่าห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยเต่า ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลดอยเต่า ซึ่งประกอบด้วย หมู่บ้านต่าง ๆ รวม 10 หมู่บ้าน คือ

 

(ข้อมูลอ้างอิงจาก งานทะเบียน ของอำเภอดอยเต่า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559)

 

1.1 พื้นที่

ตำบลดอยเต่ามีพื้นที่ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 76,875 ไร่ พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 22,510 ไร่

1.2 จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ตำบลดอยเต่า

มีประชากรประมาณ 6,468 คน จำนวนครัวเรือน 2,432 ครัวเรือน ประชากรแบ่งเป็น ชาย 3,236 คน และเป็นหญิง 3,232 คน

1.3 อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ      - จดตำบลมืดกาและตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า 

ทิศใต้       - จดตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า 

ทิศตะวันออก - จดตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่าและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ทิศตะวันตก   - ติดตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า

 

2.สภาพเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

- เกษตรกร

- รับจ้าง

- ข้าราชการ

- ลูกจ้าง

- ค้าขาย

2.2 หน่วยงานทางด้านธุรกิจ

- ธนาคาร                    - แห่ง

- โรงแรม                    - แห่ง

- ปั้มน้ำมัน                  4 แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม        - แห่ง

- โรงสี                       9 แห่ง

- สหกรณ์การเกษตร          1 แห่ง

 

3.สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา

ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 6 แห่ง

1) โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยเต่า

2) โรงเรียนบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยเต่า

3) โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลดอยเต่า

4) โรงเรียนบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตำบลดอยเต่า

5) โรงเรียนบ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลดอยเต่า

6) โรงเรียนบ้านผาจุก หมู่ที่ 8 ตำบลดอยเต่า

 

ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง

1) โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลดอยเต่า

 

ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง

1.ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านถิ่นสำราญ

2.ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านไร่

3.ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านดอยเต่า

4.ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านฉิมพลี

5.ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านแม่ทก

6.ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านสันป่าดำ

7.ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านสันติสุข

8.ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านผาจุก

9.ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านทุ่งคอกช้าง

10.ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านดอยเต่าใต้

 

 3.2 สถาบัน / องค์กรทางศาสนา

ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีวัดทั้งสิ้น 7 แห่ง ประกอบด้วย
1. วัดถิ่นสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยเต่า 
2. วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยเต่า 
3. วัดหลวงดอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลดอยเต่า 
4. วัดฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตำบลดอยเต่า 
5. วัดม่อนจอมธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลดอยเต่า 
6. วัดสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลดอยเต่า 
7. วัดผาจุก หมู่ที่ 8 ตำบลดอยเต่า

ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีโบสถ์ (คริสจักร) ทั้งสิ้น 1 แห่ง คือ 
1. บ้านผาจุก หมู่ที่ 8 ตำบลดอยเต่า

 

3.3 การสาธารณสุข

ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีสถานีอนามัยในตำบลทั้งสิ้น 3 แห่ง ประกอบด้วย 
1. สถานีอนามัยบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยเต่า 
2. สถานีอนามัยบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยเต่า 
3. สถานีอนามัยบ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลดอยเต่า

ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลครบทุกครัวเรือน 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า มีสถานีตำรวจทั้งสิ้น 1 แห่ง คือ 1. สถานีตำรวจภูธรแม่กา หมู่ที่ 10 ตำบลดอยเต่า

 

4.สาธารณูปโภค

4.1 การคมนาคม

การคมนาคมเข้าถึงทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยางบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนลูกรัง

4.2 การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

- สถานีโทรคมนาคม (โทรศัพท์) 1 แห่ง

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 20 แห่ง

4.3 การไฟฟ้า งานขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังขาดไฟกิ่งตามแยกต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ / ลำห้วย 5 สาย

- บึง / หนองน้ำ - สาย

4.5 การพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้าง

- ฝาย 6 แห่ง

- บ่อน้ำตื้น 619 แห่ง

- บ่อโยก 5 แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง

- ถังเก็บน้ำฝน 15 แห่ง

- อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 4 แห่ง