แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
697
เดือนที่แล้ว
1,801
ปีนี้
5,740
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
138,799
ไอพี ของคุณ
3.237.20.246


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดระเบียบสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น”

 

พันธกิจ (Mission)

 

1.พัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง

2.พัฒนาโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและความมั่นคงของท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.พัฒนาขีดความสามารถขอบุคลากรบนพื้นฐานหลักธรรม

4.พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้