แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
697
เดือนที่แล้ว
1,801
ปีนี้
5,740
ปีที่แล้ว
17,921
ทั้งหมด
138,799
ไอพี ของคุณ
3.237.20.246


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุ พ.ศ.255216 มี.ค. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.256116 มี.ค. 2564
3พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.256116 มี.ค. 2564
4พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.256216 มี.ค. 2564
5พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.256216 มี.ค. 2564
6พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน8 มิ.ย. 2563
7พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
8พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
9พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249617 ส.ค. 2562
10พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
11พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562

1