แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
152
เดือนที่แล้ว
907
ปีนี้
3,003
ปีที่แล้ว
53,285
ทั้งหมด
118,141
ไอพี ของคุณ
3.234.244.18
ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

09 มีนาคม 2563

04 มีนาคม 2563

10 มกราคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)แต่ละหมู่บ้าน ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว)

29 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

22 ตุลาคม 2562

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 ตุลาคม 2562

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 ตุลาคม 2562

15 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่ากำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม ในวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

02 ตุลาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

01 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม : กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ นี้ ....โดย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

02 กันยายน 2562

เรื่องเด็กเเรกเกิด.. ????????????????

???? เปิดรับลงทะเบียน ไปจนถึง ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นี้นะครับ
???? ประชาชนที่สนใจ หรือมีความไม่เข้าใจอย่างไร สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามในเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า งานสำนักปลัด หรือติดต่อสอบถามมาได้ที่ เบอร์โทร 053-106835

11 มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/fpi9f2 หรือสแกน QR Code (ตามรูปด้านล่าง) เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. นำข้อมูลดังกล่าวไป ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment: ITA) และ อบต.ดอยเต่า จะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป

ดาวน์โหลดลิงค์ที่นี่ ⇒ https://itas.nacc.go.th/go/eit/fpi9f2
ใส่หมายเลขประจำบัตรประชาชน 13 หลัก
เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

01 พฤษภาคม 2562

แจ้งเตือนภัย : พายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบน จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น

24 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์ : เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

19 เมษายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (26 รายการ)