แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
396
เดือนที่แล้ว
1,680
ปีนี้
7,810
ปีที่แล้ว
53,285
ทั้งหมด
122,948
ไอพี ของคุณ
3.236.172.187
ประกาศ อบต.ดอยเต่า เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมถนนเส้นทางสัญจร หรือสถานที่สาธารณะ

04 มิถุนายน 2563

12 พฤษภาคม 2563

ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

09 มีนาคม 2563

04 มีนาคม 2563

10 มกราคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)แต่ละหมู่บ้าน ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว)

29 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

22 ตุลาคม 2562

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 ตุลาคม 2562

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 ตุลาคม 2562

15 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่ากำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม ในวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

02 ตุลาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

01 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม : กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ นี้ ....โดย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

02 กันยายน 2562

เรื่องเด็กเเรกเกิด.. ????????????????

???? เปิดรับลงทะเบียน ไปจนถึง ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นี้นะครับ
???? ประชาชนที่สนใจ หรือมีความไม่เข้าใจอย่างไร สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามในเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า งานสำนักปลัด หรือติดต่อสอบถามมาได้ที่ เบอร์โทร 053-106835

11 มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/fpi9f2 หรือสแกน QR Code (ตามรูปด้านล่าง) เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. นำข้อมูลดังกล่าวไป ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment: ITA) และ อบต.ดอยเต่า จะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป

ดาวน์โหลดลิงค์ที่นี่ ⇒ https://itas.nacc.go.th/go/eit/fpi9f2
ใส่หมายเลขประจำบัตรประชาชน 13 หลัก
เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

01 พฤษภาคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (28 รายการ)