แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ภารกิจผู้บริหาร

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

คิวอาร์เค็ดเฟส อบต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

WMS


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
274
เดือนที่แล้ว
1,024
ปีนี้
52,392
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
114,245
ไอพี ของคุณ
3.214.184.124

-:- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขต อบต.ดอยเต่า 
-:- ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป 
-:- กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
-:- การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ 
-:- กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
-:- กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
-:- เปิดรับลงทะเบียน ไปจนถึง ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 
-:- เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
โครงการป้องกันปัญหาเด็กติดจอเด็กติดเกมส์หลังจากที่สำรวจแล้วปรากฏมีเด็กกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค
การประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลงพื้นที่ในทุกหมู่บ้าน มอบเครื่องยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๒๒ ราย
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบต.ดอยเต่า 
-:- เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี 2561  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 1 บ้านฉิมพลี หมู่ 4 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมคิด นวลจันทร์ทะ บ้านฉิมพลี หมู่ 4 
-:- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านตำบลดอยเต่า 
-:- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในตำบลดอยเต่า 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.สันป่าดำ ม.6 ซ.จ้อว้อจุดเริ่มต้น บ.นาย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่ทก ม.5 ซ.ตรงข้าม บ.นายอดุลย์ คำหล้า 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่ทก ม.5 ซ.บ้านนายภาคภูมิ จันทะคำมา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ดอยเต่าใต้ ม.10 ซ.บ้านนายวินัย โคธิเสน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ถิ่นสำราญ ม.1 ซ.2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ผาจุก ม.8 ซ.21 บ.นายสมพร มูลมา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ผาจุก ม.8 ซ.22 บ.นายลบ ดีวงค์ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ฉิมพลี ม.4 ซ.บ้านนายสมคิด นวลจันทร์ทะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ไร่ ม.2 ซ.44 


อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ
วัดหลวงดอยเต่า
อนุสาวรีย์พระเจ้าตาก
ผ้าซิ่น
ตุ๊กตาหัวหลวง
ลำไย


   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   สำรวจความพึงพอใจ   ระบบไฟฟ้า   ร้องเรียน ร้องทุกข์   ตรวจเช็คอีเมล์   คู่มือประชาชน   สถิติอุบัติเหตุ      กรมส่งเสริม   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   ปปช   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมจัดหางาน   สำนักประกันสังคม   กรมบัญชีกลาง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   กรมสรรพากร   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ศพด.บ้านไร่   ศพด.บ้านถิ่นสำราญ   ศพด.บ้านดอยเต่า   ศพด.ฉีมพลี